Ez a dokumentum a Sorapharm Kft.. (a továbbiakban: Adatkezelő) weboldalának (www.sorapharm.hu) adatvédelmi irányelveit tartalmazza.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Cég név: Sorapharm Kft.

Adószám: 14027156-2-41

Cím: 1138 Budapest, Marina part 25904/1/A.
E-mail: info@sorapharm.hu

NYILATKOZATOK

Szolgáltatóként és Adatkezelőként nem csak kötelesek vagyunk a törvényi előírásokat betartani és figyelemmel kísérni, de nagyon komolyan vesszük a velünk kapcsolatban állók (partnerek, érdeklődők, honlapra látogatók) személyes adatainak védelmét. Éppen ezért célunk, hogy a vonatkozó jogszabályok betartásával biztosítsuk a weboldalunkra látogatók biztonságos internetezését.

Ezzel a dokumentummal a www.sorapharm.hu weboldal látogatóit szeretnénk a velük (is) kapcsolatos adatkezelés különböző formáiról tájékoztatni, hogy az ne csak könnyen elérhető, de tömör, átlátható és teljes mértékben érthető is legyen.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

 • Személyes adatot csak a törvényi előírások alapján gyűjtünk.
 • Nem küldünk rendszerüzeneteket.
 • Hirdetési/reklám céllal nem küldünk közvetlen (DM) üzeneteket.
 • Személyes adatokat a lehető legbiztonságosabb módon kezeljük.
 • Harmadik személlyel nem osztunk meg személyes adatokat a velünk kapcsolatban állók előzetes beleegyezése nélkül.
 • Írásbeli kérésre bárkinek tudunk információt szolgáltatni a róla tárolt adatokról, és ugyanígy (írásban saját kérésre) a róla tárolt adatokat bármikor módosítani és törölni tudjuk.

A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA

A honlapon való böngészéskor a felhasználó figyelembe veszi és elfogadja, hogy a weboldal üzemeltetője (Sorapharm Kft.) felhasználja személyes adatait (IP cím) kizárólag a saját, személyes információgyűjtése céljából.

A természetes személyek személyes adatainak védelméről és ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) (GDPR= General Data Protection Regulation, általános adatvédelmi rendelkezés) rendelkezik. A Rendelet előírja, hogy az Adatkezelő (jelen esetben a Sorapharm Kft., a www.sorapharm.hu honlap tulajdonosa) köteles biztosítani az érintett természetes személyek jogainak gyakorlását és az érintett részére megfelelő tájékoztatást nyújtani a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

A rendeletről bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

ADATGYŰJTÉS

Milyen személyes adattokat gyűjt(het)ünk?

 • Név
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • IP cím
 • A weboldalra történő látogatás időpontja

Hogyan és mikor gyűjtjük ezeket az adatokat?

 • Az oldalon történő böngészéskor (sütik használata, IP cím azonosítás),
 • Az oldalon elhelyezett, kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével (név, telefonszám, e-mail cím).

Mit csinálunk személyes adatokkal?

A velünk kapcsolatban állók (partnerek, érdeklődők, weboldalra látogatók) személyes adatait csak törvényi előírások alapján gyűjtjük, azokat csak és kizárólag belsőleg (a vállalaton belül) használjuk.

A felhasználó előzetes beleegyezése nélkül nem osztunk meg személyes adatot harmadik féllel, azok az Adatkezelőnél biztonságban vannak.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Az oldalunk sütiket (cookie-kat) használ a felhasználói élmények fokozása, illetve személyre szabott böngészés céljából. Ezekről az oldalra látogatáskor felugró ablak tájékoztat minden látogatót.

A sütik apró adathalmazok, amiket a megkeresett weboldal küld a felhasználó böngészőjének tárolási céllal, egyszerűbbé téve így a böngészést.

A süti megjegyezheti és követheti a felhasználót, vagyis más oldalakon hirdetési szándékkal elérheti, így ebben az esetben a süti tartalma személyes adatnak minősül.

Milyen sütiket használunk és milyen célból?

 • Feltétlenül szükséges sütik: ezek a cookie-k segítséget nyújtanak a honlapon történő navigációban, illetve a honlap működéséhez járulnak hozzá. Ezek a sütik nem tárolnak olyan adatokat a felhasználóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehet felhasználni. Ezek a sütik a munkamenet végén lejárnak.
 • Teljesítményt biztosító sütik: információkat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó hogyan használja weboldalunkat (pl. milyen oldalakat tekint meg, illetve tapasztal-e valamilyen hibát). Ezek a sütik nem gyűjtenek információt, amelyek alapján azonosítható a felhasználó, és azért használjuk, hogy javítani tudjuk a honlapunk működését, megértsük a látógatók érdeklődését. Ezen sütik lejárati ideje 7 nap.
 • Elemző / statisztikai sütik: web elemzések, melyek statisztikát szolgáltatnak arról, hogy használják weboldalunkat. Oldalunk Google Analytics-et használ e célból. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók az alábbi linken megtekinthetők: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu%2522#types-of-cookies
 • Harmadik féltől származó célzó és hirdető sütik: Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk a felhasználót érdeklő vagy a felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon.

HOZZÁJÁRULÁS

A felhasználó a weboldalra történő látogatáskor, illetve a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével hozzájárul személyes adatainak gyűjtéséhez és tárolásához, ezzel megadva az adatkezelés jogalapját az adatkezelő részére.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon, így:

 • Társaságunk adatairól és képviselője kilétéről, illetve elérhetőségeiről,
 • a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatkezeléshez kapcsolódó jogairól.

Az Adatkezelő ezen kötelezettségének jelen tájékoztatóval tesz eleget.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a kérelem összetettségére, vagy a kérelmek nagy számára tekintettel további két hónappal meghosszabbítható. Ez utóbbi esetben az egy hónapos határidőn belül tájékoztatjuk az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint jogorvoslati jogairól.

Társaságunk a kért információkat és a jogairól szóló tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azonban, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő jellegű, díj számítható fel.

2. Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a fentiek szerinti tájékoztatást megkapja.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre – első alkalommal ingyenes – az Érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.  Az érintett ezen, másolat igénylésére vonatkozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait.

3. Helyesbítéshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a pontatlan személyes adatait.  

Ugyanígy, amennyiben a felhasználó személyes adataiban változás történik, azokat írásbeli kérésre bármikor módosíthatjuk ezen e-mail címre írt, változásokat megjelölő e-mailben: info@sorapharm.hu

4. Törléshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük személyes adatait írásbeli kérésére, továbbá akkor, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük,
  1. a felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
  1. a felhasználó tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  1. a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
  1. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés jogi kötelezettségünk teljesítése, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében szükséges

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha:

 1. vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
  1. az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
  1. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
  1. a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

6. Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozni a felhasználó írásban (emailben vagy postai úton) tud.

7. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a felhasználót az adatvédelmi incidensről, e körben:

 1. a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartónk nevéről és elérhetőségéről;
  1. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményekről;
  1. az orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseinket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha a felhasználó úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése sérti jogait, vagy valamely, az adatvédelemhez kapcsolódó jogszabállyal ellentétes, jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), továbbá jogosult bírósághoz fordulni.

KAPCSOLAT

Amennyiben bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdése merülne fel, az alábbi e-mail címen bármikor kapcsolatba léphet velünk: info@sorapharm.hu  

EGYÉB INFORMÁCIÓ Oldalunk tartalmazhat harmadik féltől származó linkeket, melyek biztonságos adatkezelésére ráhatásunk nincsen, így ezekért felelősséget nem vállalunk.